Team - Buchhaltung / Abrechnung


Petra Schumann / Leitung Verwaltung und Finanzen
+49 (0)40 360 956-13
petra.schumann@nst-int.de


S. lrodikromo / Buchhaltung
+49 (0)40 360 956-16
irodikromo@nst-int.de


Hakan Özgenc / Leitung - Buchhaltung
+49 (0)40 360 956-17
hakan.oezgenc@nst-int.de


Karim Elragol / Buchhaltung
+49 (0)40 360 956-19
Karim.Elragol@nst-int.de