Team - Buchhaltung / Abrechnung

Petra Schumann / Leitung Verwaltung und Finanzen
+49 (0)40 360 956-13
petra.schumann@nst-int.de


Hakan Özgenc / Leitung - Buchhaltung

Tel.: +49 (0)40 360 956-17
hakan.oezgenc@nst-int.de

Karim Elragol / Buchhaltung

Tel.: +49 (0)40 360 956-19
Karim.Elragol@nst-int.de


Claudia Kleemund / Buchhaltung
+49 (0) 40 360 956-15
claudia.kleemund@nst-int.de

lrodikromo / Buchhaltung

Tel.: +49 (0)40 360 956-16

irodikromo@nst-int.de